• 8 April 2021 at 12:15
  • 72
  • 0

นักลงทุนทยอย MOU โครงการจะนะ ของ TPIPP

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า แผนการลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) หรือเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในโครงการหลายบริษัท โดยแบ่งเป็นโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1.โครงการศูนย์พลังงานสะอาด บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท Korea Gas Cooperation และบริษัท Korea Western Power จากรัฐบาลเกาหลี บริษัท Norinco International Cooperation Limited และ บริษัท China Datang Overseas Investment Company Limited จากรัฐบาลจีน นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เดนมาร์ค และสเปน เป็นต้น ที่สนใจร่วมลงทุนในพลังงานสะอาด
2.โครงการท่าเรือน้ำลึกและศูนย์กระจายสินค้า โดยบริษัทฯ ได้ลงนาม MOU กับ บริษัท CRCC Malaysia BHD จากรัฐบาลจีน และได้รับการติดต่อแสดงความสนใจจากบริษัทเอกชนชั้นนำหลายประเทศ อาทิ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ เป็นต้น
3.โครงการ Smart City มีบริษัทที่แสดงความสนใจในตัวโครงการจากหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง เป็นต้น และมีบริษัทชั้นนำจากประเทศไทยอีกด้วย
และ 4.โครงการสวนอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนจากหลายประเทศที่แสดงความสนใจทั้งร่วมลงทุนพัฒนาสวนอุตสาหกรรม และตั้งโรงงานในสวนอุตสาหกรรมนี้ อาทิ ผู้แทนรัฐบาลฮ่องกง และ จีนเอกชน เบลเยี่ยม เยอรมัน และสเปน เป็นต้น พร้อมกับได้รับความสนใจจาก รัฐบาลนิวซีแลนด์เรื่องการทำประมง ปศุสัตว์ ยั่งยืนแบบสะอาด ทันสมัย

เมื่อโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเริ่มดำเนินการ คาดว่าจะเกิดการจ้างงานประมาณ 100,000-300,000 ตำแหน่ง ให้กับคนท้องถิ่นและคนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มนักศึกษา เด็กจบใหม่ นายช่างเทคนิค วิศวกร หรือนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน กฎหมายภาษี นักบริหารการเงินการธนาคาร ธุรกิจอุตสาหกรรม นักวิศวกรโยธาเหมืองแร่ เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้าเคมี อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรไบโอเทค ชีวอินทรีย์ เภสัชกรรมชีวภาพทั้งของคนและสัตว์ (Bio Pharmaceutical Industry) และกลุ่มที่ชำนาญการในเรื่อง AR (Augmented Reality) AI (Artificial Intelligence) และด้านอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า ที่เกี่ยวกับการสร้างซ่อมหุ่นยนต์ และการบริการต่าง ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงการแพทย์การพยาบาล

โครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตให้กับประเทศ โดยเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ รูปแบบโครงการจะทำให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดทั้งทางบก-ทางทะเล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบาย Circular Green Economy (BCG) และ Environmental Social and Governance (ESG)