ผู้ถือหุ้น EA อนุมัติออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล้านบาท

ผู้ถือหุ้น EA อนุมัติออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล้านบาท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีมติอนุมัติการยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขาย จำนวน 12,800 ล้านบาท และยังมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 1,119 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการมีสิทธิรับเงินปันผล