พีทีจี เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานข่าวจาก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG แจ้งว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหม่จากเดิม ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน (นับรวมกรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) เป็นห้องประชุมสำนักงานแห่งใหญ่ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 44 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คนคน (นับรวมกรรมการของบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) โดยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนก่อน จะมีสิทธิได้เข้าห้องประชุมก่อน