TPIPP ชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะ ที่นครราชสีมา

TPIPP ชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะ ที่นครราชสีมา

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการจัดหาเอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนครราชสีมา ได้ประกาศผลการคัดเลือก โดยมีมติให้บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนครราชสีมา เพื่อเป็นผู้ดำเนินการโครงการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีคัดเลือก โดยตามขอบเขตของงานจ้าง ได้กำหนดปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่โครงการไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน มีระยะเวลาดำเนินงานบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า เป็นเวลา 20 ปี ค่ากำจัดขยะมูลฝอยไม่เกิน 400 บาทต่อตัน ในปีแรกของการเดินระบบ และปรับขึ้น 10% ทุก ๆ 3 ปี และได้รับรายได้จากค่าขายไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 20 ปี ในอัตรา 5.78 บาทต่อหน่วย สำหรับ 8 ปีแรก และ 5.08 บาทต่อหน่วย สำหรับ 12 ปีถัดไป