พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน กลุ่มแรกลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว
  • 25 March 2021 at 09:43
  • 77
  • 0

ผู้เข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ กลุ่มแรกลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ ติดตามการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ กลุ่มแรกที่ กฟผ. รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงในพื้นที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ประเดิมจุดเริ่มต้นสำคัญจัดทำแผนที่ทางสังคมอำเภอแม่เมาะ

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทำงานของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่ร่วมทำงานภายใต้โครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงสังคมของประชากร จำนวน 44 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนที่ทางสังคมอำเภอแม่เมาะ และในโอกาสเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงความคิดเห็น และ ถกประเด็นปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิด พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน ในพื้นที่แม่เมาะ เป็นรอบแรกที่ กฟผ. ประเดิมเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 142 คน และผู้ร่วมโครงการทั้งหมดได้เริ่มทำงานจริงแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564