บริษัทลูก SUPER เซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าขยะ ที่นครศรีธรรมราช

บริษัทลูก SUPER เซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าขยะ ที่นครศรีธรรมราช

รายงานข่าวจาก บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SUPER ได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย กับเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยจะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า ที่ใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง กําลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 16 เมกะวัตต์ และมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 3.66 บาทต่อหน่วย สัญญา 20 ปี

ปัจจุบัน SUPER มีโรงไฟฟ้าขยะรวม 6 แห่ง ปริมาณไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟรวม 64 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่านบริษัทย่อยของ SUPER แล้ว จำนวน 2 โครงการ ปริมาณซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญารวม 18 เมกะวัตต์ โดยขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค