ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อครูวิทยาศาสตร์กับห้องเรียนเคมีดาว
  • 12 March 2021 at 19:13
  • 93
  • 0

อบรมฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเพื่อครูวิทยาศาสตร์กับห้องเรียนเคมีดาว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดอบรมฟรี “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน” ให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 24-25 เมษายน 2564 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่าน Zoom Application เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง สอบถามและสมัครได้ที่ doingschiences@outlook.co.th โทร. 02-611-7656 รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น

คุณครูที่สมัครเข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบภายในวันเวลาที่นัดหมายก่อนการอบรม และเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มีนาคม 2564 (หรือเมื่อครบจำนวน 100 ท่าน) โดยนอกจากเข้าร่วมอบรมฟรีแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านยังจะได้รับชุดอุปกรณ์ไปใช้เป็นสื่อการสอนฟรี 8 ชุดการทดลอง รวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้มากกว่า 20 ครั้ง และยังได้รับประกาศณียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

โครงการห้องเรียนเคมีดาวก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการทดลองเคมีด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองที่ใช้สารเคมีน้อยกว่าการทดลองแบบปกติถึง 2,000 เท่า ชุดการทดลองมีขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัยสูง และลดของเสียที่เกิดจากการทดลอง นักเรียนสามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจ จดจำง่าย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการยอมรับจากยูเนสโกว่าได้ผลลัพธ์เสมือนชุดการทดลองปกติ โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ