คลอลลีเทค ตั้งบริษัทลูก

รายงานข่าวจาก บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท ควอลลีเทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานอื่น โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 50 ล้านบาท โดยมี บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 69.99% และบริษัท ครีเอทีฟ โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้น 30%