พลังงานกำหนดมาตรฐานคุมปั้ม NGV
  • 5 March 2021 at 06:17
  • 37
  • 0

ก.พลังงานกำหนดมาตรฐานคุมปั้ม NGV

ก. พลังงาน เข้ม วางเกณฑ์สถานีบริการก๊าซธรรมชาติเพื่อความปลอดภัย พร้อมเปิดสายด่วนรับร้องเรียน 24 ชม.

นายพีระพล  สาครินทร์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.)  ชี้แจงหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน ใช้กำกับดูแลสถานีบริการก๊าซธรรมชาติทั่วประเทศ    อาศัยประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปีพ.ศ.2546 และประกาศกรมธุรกิจพลังงานอีก จำนวน 9 ฉบับ กำกับดูแลทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการ  ตั้งแต่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ ตลอดจนตรวจพิจารณาซ้ำทุกปี
 
กรมธุรกิจพลังงาน วางหลักเกณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก โดยสถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องตั้งห่างจากโรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ใกล้ทางแยก  ทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ส่วนภายในสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาตินั้น  กำหนดระยะห่างของอุปกรณ์ เครื่องจักร และแหล่งที่อาจจะก่อให้เกิดประกายไฟ หรือแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆ  ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
 
นอกจากการดูแลความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแล้ว กรมธุรกิจพลังงานยังควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่จะนำมาใช้ภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมฯ
ก่อนถึงจะนำมาใช้ได้ อีกทั้งจะต้องมีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดก่อนเปิดดำเนินการ
 
ส่วนในเรื่องการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อและอุปกรณ์นั้น กรมฯได้มอบหมายให้ Third Party ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯเป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายใน สถานีบริการก๊าซธรรมชาติด้วย
 
นายพีระพล กล่าวอีกว่า  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาตินั้น  กรมฯเห็นความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัย  จึงได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการให้บริการอย่างถูกต้องปลอดภัย และสอบเพื่อรับหนังสือรับรองให้เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  พนักงานเติมก๊าซซึ่งจะต้องติดบัตรที่ออกโดยกรมฯตลอดเวลาปฏิบัติงาน
“จากหลักเกณฑ์ ที่กรมธุรกิจพลังงาน ใช้กำกับดูแลสถานีบริการก๊าซธรรมชาติทั่วประเทศ  ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจตราซ้ำเป็นระยะทั้งปี  ทำให้ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการมั่นใจได้ในความปลอดภัย 
 
ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภคพบเห็นสถานีก๊าซธรรมชาติรายใด ดูไม่ปลอดภัย หรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ วางไว้  สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ที่กรมธุรกิจพลังงาน โทร 02-5138943-7  ในเวลาราชการ  และสายด่วนตลอด 24 ชม. ได้ที่เบอร์  089-205 2111  สำหรับในส่วนภูมิภาคร้องเรียนได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด  เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบต่อไป”  นายพีระพล กล่าว