ก.อุตฯ คุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสีย

ก.อุตฯ คุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสีย

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งติดตั้งเครื่องวัดค่าน้ำทิ้งอัตโนมัติจากโรงงาน ป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสีย สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม

นางพรรณี   จารุสมบัติ   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะบังคับใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยเรื่องการกำหนดให้โรงงาน ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียและการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อย  ประเภทฟอกย้อม อาหาร กระดาษ และยางพารา  ที่มีปริมาณน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 – 3,000 ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งมีโรงงานทั่วประเทศประมาณ 400 โรงงาน   เพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่สาธารณะ สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้กระทรวงฯ กำลังเร่งศึกษาการสร้างเครื่องวัดค่าน้ำเสีย หรือ ซีโอดี ระบบอัตโนมัติ  เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ ที่ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการนำเข้าเครื่องวัดค่าน้ำเสียอยู่ที่ประมาณ 800,000 – 1,200,000 บาท  มีมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ  1,000 ล้านบาท
 
นางพรรณี บอกด้วยว่า   กระทรวงฯ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. สนับสนุนงบประมาณ 4,500,000 บาท ให้กับสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อการศึกษาและพัฒนา เครื่องวัดค่าน้ำเสีย  ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมได้ภายในสิ้นปีนี้

ด้านนางสุทธนีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. บอกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีการวางกรอบในการศึกษาและพัฒนาเครื่องวัดค่าน้ำเสีย หรือ ซีโอดี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2553  โดยจะนำไปติดตั้งในโรงงาน  ตัวอย่างจำนวน 162 โรงงาน และจะนำผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่งวัดค่าน้ำระบบอัตโนมัติอีกครั้ง

ก่อนเปิดให้โรงงานประมาณ 277 โรงงาน จาก 400 โรงงานที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือสามารถสั่งซื้อได้  เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมีความพร้อมในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาค และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติในเรื่องความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อม