สัมมนา โครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continual Quality Improvement)‏

สัมมนา โครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continual Quality Improvement)‏

สัมมนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continual Quality Improvement)เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมต่อเรื่อและซ่อมเรือไทย” 

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(ศสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นองค์กรชี้นำและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ร่วมกับสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continual Quality Improvement) เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือไทย

ในการนี้ ได้กำหนดจัดงานสัมมนาหัวข้อ“โครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(Continual Quality Improvement) เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมต่อเรื่อและซ่อมเรือไทย วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแพนแปซิฟิค ชั้น 21 โรงแรมแพนแปซิฟิค ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (รายละเอียดกำหนดการดังแนบ) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว               
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง ณ  โอกาสนี้


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สศอ.
วรางคณา, บุญอนันต์
0 2202 4274, 4284

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่

บริษัทโกลบ์เบิล ครีเอชั่น จำกัด /ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

หม่อง ,ดาว, ปุ๊ก
08 0620 8321, 08 9118 9770, 08 1459 1650, 0 2644 8814