ยอดขอบีโอไอเดือนม.ค.พุ่ง 46%

ยอดขอบีโอไอเดือนม.ค.พุ่ง 46%


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ รายงานว่า ในเดือนม.ค.53 มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 94 โครงการ เพิ่มขึ้น 46.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 64 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 5.64 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงานรวม 21,746 คน


สำหรับประเทศที่มียอดขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงสุด คือ ญี่ปุ่น 33 ราย รองลงมาคือ ยุโรป, สิงคโปร์, ไต้หวัน, สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง โดยประเภทโครงการที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ ธุรกิจบริการ และสาธารณูปโภค 28 โครงการ รองลงมา คือ ธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 17 ราย และธุรกิจเกษตรกรรม-ผลผลิตจากการเกษตร และธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง ประเภทละ 16 รายเท่ากัน

 แต่หากพิจารณาในแง่มูลค่าการลงทุนแล้วพบว่า ธุรกิจประเภทบริการ และสาธารณูปโภคมีเงินลงทุนสูงสุด 3.9 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร-อุปกรณ์ขนส่ง 5.6 หมื่นล้านบาท และธุรกิจเกษตรกรรม-ผลผลิตจากการเกษตร 4 หมื่นล้านบาท

ส่วนยอดอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในเดือนม.ค.53 มีทั้งสิ้น 111 ราย เพิ่มขึ้นถึง 126.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเพียง 49 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 36.3 หมื่นล้านบาท