เตรียมตั้งศูนย์ BIMSTEC ด้านพลังงาน ที่อินเดีย

เตรียมตั้งศูนย์ BIMSTEC ด้านพลังงาน ที่อินเดีย คาด 3 เดือนลงนามข้อตกลง อีก 2 ปี สร้างศูนย์เสร็จ เชื่อดูแลความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค พร้อมผลักดันไทยเป็น HUB ผลิต-ส่งออก เชื้อเพลิงชีวภาพ


การประชุมกรอบความร่วมมือของรัฐมนตรีด้านพลังงานระหว่างประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอล หรือ BIMSTEC (บิมส์เท็ก) ครั้งที่ 2 นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  โดยในที่ประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีพลังงานของ 7 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน  อินเดีย  พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย ว่า  ที่ประชุมมีมติในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงาน ที่ประเทศอินเดีย เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนาพลังงานของประเทศสมาชิก ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายพลังงาน รวมถึงการให้ความรู้ระหว่างกันในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน ซึ่งคาดว่าภายใน 3 เดือนจากนี้ จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่ประเทศพม่า เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

โดยในส่วนของประเทศไทย ที่ประชุมได้มีความเห็นตรงกัน ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นเป็นศูนย์กลาง หรือ HUB การผลิตเพื่อการส่งออกเชื้อเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากไทยมีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมากกว่าประเทศสมาชิกอื่นๆ ซึ่งประเทศไทยจะกลายเป็น HUB ได้เมื่อไรนั้น จะต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงในรายละเอียดแผนงานต่อไป
 
ทั้งนี้แผนปฎิบัติงานความร่วมมือด้านพลังงานของกล่มประเทศสมาชิก แบ่งออกเป็น 7 สาขา คือ แผนงานการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าในภูมิภาค ท่อก๊าซธรรมชาติในกลุ่มประเทศ BIMSTEC สาขาศักยภาพของโครงการพลังงานน้ำในกลุ่มประเทศ BIMSTEC สาขาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ เรื่องประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน เรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน และการจัดการข้อมูลวิจัยพลังงานในอนาคต

สำหรับการประชุม BIMSTEC ที่ประเทศไทย นั้น เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีพลังงานของประเทศในสมาชิก 7 ประเทศ เพื่อหารือกันถึงควาามมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาค ที่มีกำหนดวาระการประชุมทุกๆ 2 ปี โดยในครั้งต่อไปจะมีการประชุมที่ประเทศเนปาล ในปี 2012