รัฐตั้งคกก.องค์การอิสระ 13 คน

รัฐตั้งคกก.องค์การอิสระ 13 คน

ครม. มีมตีแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง 13 คน พร้อมอนุมัติงบ 30 ล้านบาทในการดำเนินการ

นายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า ที่ประชุมครม.มีการอนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระตามมาตรา 67 วรรค 2 ตามที่นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหามาบตาพุดเสนอ

โดยรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 13 คนประกอบด้วย //นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ผู้แทนจากมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ เป็นประธานกรรมการองค์การอิสระ ส่วนกรรมการประกอบด้วย //นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้แทนจากโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม //และนายเริงชัย ตันสกุล ผู้แทนจากสมาคมรักษ์ทะเลไทย

ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ว่าที่ร้อยตรี สุรพล ดวงแข ผู้แทนจากมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร //นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ ผู้แทนจากโครงการเสริมสร้าง
จิตสำนักนิเวศวิทยา

ตัวแทนองค์การเอกชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ นายศุภกิจ นันทะวรการ ผู้แทนจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะ //นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้แทนจากมูลนิธิ
สุขภาพไทย //ตัวแทนองค์การเอกชนด้านสุขภาพ รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี //ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร ผู้แทนจากมหาวิทยามหิดล  //ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวก ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ //รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล  //ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนครราชสีมา ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพ

นายแพทย์ภูมินทร์ บอกด้วยว่า ที่ประชุมครม.ยังได้อนุมัติงบประมาณกลางปี53 วงเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการดังกล่าวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการเสนอมา