ปตท. เตรียมขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซ
  • 5 March 2021 at 06:17
  • 41
  • 0

ปตท. มีแผนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังภูมิภาครองรับแผน PDP 2010 

นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    เปิดเผยว่า ปตท. มีแผนการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปสู่ภูมิภาค (จ.นครสวรรค์ และ จ.นครราชสีมา) ใช้เงินลงทุนรวมกว่า 40,000 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553  ซึ่งแผน PDP 2010 กำหนดให้มีโรงไฟฟ้า SPP Cogeneration จำนวน 2,000 MW ในช่วงปี 2558-2564   และ  3,420 MW ในช่วงปี 2565-2573  รวมทั้งยังเป็นการขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่งไปยังส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ทั้งนี้  ปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ และ ทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้ว   ปตท. จะดำเนินการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปี 2557