3 การไฟฟ้าร่วมมือใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง สนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้า

3 การไฟฟ้าร่วมมือใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง สนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้า
 
กฟผ.  กฟภ.  และ กฟน.  ประชุมคณะทำงานความร่วมมือสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อร่วมมือด้านการติดต่อสื่อสารในการใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สนับสนุนความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดประชุมคณะทำงานความร่วมมือสื่อสารโทรคมนาคม 3 การไฟฟ้า คือ กฟผ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งเป็นคณะย่อยในคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า  เพื่อความร่วมมือด้านการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมในการใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานทางด้านกา รติดต่อสั่งการควบคุมการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า  และสนับสนุนความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ

นายวิชิตพนธ์  เตชะวัฒนานันท์  ผู้อำนวยการฝ่ายระบบสื่อสาร กฟผ. ในฐานะประธาน ในการประชุม กล่าวว่า  การประชุมดังกล่าวเพื่อต้องการให้หน่วยงาน 3 การไฟฟ้า ร่วมมือกันพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้ทรัพยากรโครงข่ายใยแก้วนำแสงร่วมกัน  โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับรัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แห่ง ได้แก่  3 การไฟฟ้า บริษัท  ทีโอที  จำกัด (มหาชน) และบริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำผลการศึกษารายละเอียดของโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงระหว่างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุนของภาครัฐ  และรัฐวิสาหกิจอื่นที่ต้องการใช้ประโยชน์ร่วมกันในทรัพยากรดังกล่าว ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการลดภาระในการลงทุนด้านโทรคมนาคมของประเทศ