กฟผ.พร้อมจัดประชุม HAPUA

กฟผ.พร้อมจัดประชุม HAPUA

กฟผ. เตรียมพร้อมรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อความร่วมมือด้านไฟฟ้าในอาเซียน (Forum) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553 ที่ รร.ดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดประชุมเพื่อความร่วมมือด้านไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การกำกับดูแลของ Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities หรือ HAPUA ว่า  กฟผ. ในฐานะเจ้าภาพ ได้มีการจัดเตรียมการทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 การประชุม คือ การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าอาเซียน ครั้งที่ 6 (APGCC หรือ ASEAN Power Grid Consultative Committee) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิ.ย.53 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือด้านไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 12 (HAPUA Working Committee) ในวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 53 และการประชุมผู้บริหารสูงสุดของการไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 26 (HAPUA Council) จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ค.53

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรการไฟฟ้า ในกลุ่มประเทศอาเซียนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการผลิต การส่ง และการจำหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Power Grid) เข้าด้วยกัน ศึกษาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าในระยะยาวของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยยึดหลักความมั่นคงของระบบ การใช้แหล่งทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเพื่อสนองนโยบายการผลักดันให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียนด้วย

ประเทศไทยโดย กฟผ. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอาเซียน ได้รับมอบหมายบทบาทในการเป็นหัวหน้าคณะทำงาน HAPUA Working Group กลุ่มที่  2-Transmission ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานย่อย 8 กลุ่ม โดยมีหน้าที่ศึกษาแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าระยะยาว ในช่วงปี พ.ศ.2557 - 2568 ทั้งทางด้านกำลังผลิตไฟฟ้า และระบบสายส่งไฟฟ้า นับได้ว่าประเทศไทยได้รับเกียรติจากกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นผู้นำในการศึกษาแผนแม่บทการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าในอาเซียน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชุม HAPUA อีกด้วย