รมว.พลังงานลงพื้นที่อีสานกู้วิกฤติภัยแล้ง เร่งหามาตรการช่วยเหลือราษฎร พร้อมวิงวอนเกษตรกรชะลอทำนาปรัง

รมว.พลังงานลงพื้นที่อีสานกู้วิกฤติภัยแล้ง เร่งหามาตรการช่วยเหลือราษฎร พร้อมวิงวอนเกษตรกรชะลอทำนาปรัง

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ภาคอีสานติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งและปริมาณน้ำในเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. เพื่อหามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอหรืองดทำนาปรัง

นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายณอคุณ สิทธิวงศ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน  ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ที่ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายกิตติ  ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผู้บริหาร กฟผ. ให้การต้อนรับ

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยต้องประสบวิกฤตภัยแล้งอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบให้แก่ราษฎรทั่วประเทศ จึงลงพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของปริมาณน้ำต้นทุนที่ต้องใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรให้ชะลอหรืองดการทำนาปรังไว้ก่อน เนื่องจากปีนี้น้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยมาก

นายกิตติ  ตันเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในเขื่อนภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ว่า ปัจจุบันภาคเหนือมีปริมาณน้ำเหลือเพียงร้อยละ 32 ของปริมาณกักเก็บ ภาคกลางมีปริมาณน้ำเหลือร้อยละ 62 ของปริมาณกักเก็บ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำเหลือร้อยละ 34 ของปริมาณกักเก็บ และภาคใต้มีปริมาณน้ำเหลือร้อยละ 62.29 ของปริมาณกักเก็บ เห็นได้ว่าแต่ละภาคของประเทศมีปริมาณน้ำน้อยมากโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ ๆ เช่น เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งหากฝนไม่ตกอีกจะมีน้ำใช้งานได้เพียง 45 วัน  สำหรับเขื่อนในภาคอีสานสถานการณ์น้ำมีความน่าเป็นห่วงมาก โดยเขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน อย่างไรก็ดีทางภาครัฐร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ กฟผ. มีมาตรการช่วยภัยแล้ง โดยการปล่อยน้ำเพื่อการทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง เท่านั้น และแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์น้ำโดยตรง

นอกจากนี้ การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ได้ให้ความช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทุกพื้นที่เฉลี่ยเดือนละ 3.5 ล้านลิตร และจัดโครงการคืนชีวิตสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โครงการแปรรูปปลา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรอีกด้วย

นายทรงยศ  เจิดนภาพันธ์  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์อยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีปริมาณน้ำสำหรับใช้งานเพียง 24 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของปริมาณกักเก็บ (ณ วันที่ 23 มิถุนายน  2553) แต่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำถึงวันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาสภาพลำน้ำ ซึ่งการบริหารจัดการน้ำ กฟผ. ได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแต่ละจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สำหรับเขื่อนสิรินธรมีน้ำใช้งานได้เพียงร้อยละ 2.68 ซึ่งหากฝนไม่ตกลงมาในช่วงนี้ ราษฎรจะได้รับความเดือดร้อนเรื่องการอุปโภคบริโภค