กองทุนฯอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 46.2 ล้านบาท ทำพลังงานทดแทนในชุมชน

กองทุนฯอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบ 46.2 ล้านบาท ทำพลังงานทดแทนในชุมชน

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เห็นชอบอนุมัติงบประมาณโครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล ในระดับชุมชน โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สนช.) วงเงิน 46.2 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการนำร่องจัดทำต้นแบบการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นโดยใช้ประโยชน์จากชีวมวลได้แก่ เศษไม้ กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในบริเวณพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และจะเริ่มจัดทำระบบนำร่องผลิตพลังงานทดแทน ในชุมชน 11 แห่ง แบ่งเป็นระบบผลิตพลังงานความร้อน 8 แห่ง และระบบผลิตไฟฟ้า 3 แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ อุตสาหกรรมอบแห้งสินค้าทางการเกษตร  อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอบยางแท่ง อุตสาหกรรมปุ๋ย โรงแรม-รีสอร์ท และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งคาดว่าจะสามามารถผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มได้ 0.5 ล้านกิโลกรัม/ปี และผลิตพลังงานไฟฟ้า 2.1 ล้านหน่วย/ปี ทดแทนพลังงานได้ 725 ตัน/ปี คิดเป็นเงิน 16.7 ล้านบาท/ปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,144 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สนช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน  เพื่อดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนของผู้ประกอบการไทย ผ่านโครงการนำร่อง และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง