กกพ.เปิดรับคัดเลือกกรรมการใหม่

กกพ.เปิดรับคัดเลือกกรรมการใหม่

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า สกพ. ขอเชิญชวนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 5 ปี  ขึ้นทะเบียนและเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานคณะหนึ่งจำนวน 9 คนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงานจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 มกราคม 2554 นี้ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

โดยองค์กรที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน พร้อมเสนอชื่อบุคคลจำนวน 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยแนบเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติขององค์กรและผู้แทนองค์กรตามแบบแนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553 ต่อฝ่ายบริหารงานองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่วันที่  14-28 ธันวาคม พ.ศ.2553 ในวันและเวลาราชการ หรือ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.erc.or.th

อนึ่ง องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

1)    ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หรือเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จำนวน 4 ท่าน

2)    ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน จำนวน 1 ท่าน

3)    ผู้แทนสภาวิศวกร จำนวน 1 ท่าน

4)    ผู้แทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 1 ท่าน

5)    ผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 1 ท่าน

6)    ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านพลังงาน จำนวน 1 ท่าน

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานแล้ว จำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อกรรมการกำกับกิจการพลังงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติบุคคลเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ต่อไป