ก.อุตสาหกรรมปรับยุทธศาสตร์เอสเอ็มอี

ก.อุตสาหกรรมปรับยุทธศาสตร์เอสเอ็มอี

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า  กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเสริมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs  โดยตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและ SMEs”    เนื่องจากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน SMEs ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย     ทั้งภาวะเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ    กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปี 2553-2556 เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาช่องทางและกระบวนการในการเข้าถึงตลาดผู้ซื้อและคู่ค้าของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ   เพื่อให้เกิดการแข่งขันได้ในตลาดทุกระดับ  

ทั้งนี้  ในแผนการเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรม SMEs  ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะ SMEs  โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีแนวทางหลักสำคัญที่จะนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ โดยใช้  e-Market (การค้าออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) ในรูปแบบ B2B (Business to Business) ซึ่งเป็นการค้าแบบค้าส่ง    เป็นระบบที่ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และจะเป็นตัวเชื่อมโยงในการติดต่อกับ ซัพพลายเออร์ และผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ  โดยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่จะได้มีร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเอง  เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว  นับว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนในการแสวงหาคู่ค้า และทำให้ผู้ขายเข้าถึงผู้ซื้อได้กว้างขึ้น   

นอกจากนี้  ยังต้องมีการเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโดยการใช้ e-Market  ในรูปแบบ B2C (Business to Consumer)  ซึ่งเป็นการค้าแบบค้าปลีก  ส่วนด้านการเจาะตลาดใหม่ในต่างประเทศ จะมีการประสานความร่วมมือจากบริษัทเอกชนที่มีช่องทางการตลาดต่างๆ  เข้ามาวางกลยุทธ์ในการทำตลาดอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น 

รวมทั้งยังมีศูนย์ข้อมูลโลจิสติกส์ : LIC (Logistics Info Center) ซึ่งเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านโลจิสติกส์ และสามารถลงจุดแผนที่บน Google Map เพื่อให้ระบบคำนวณระยะทางได้ และสมาชิกสามารถค้นหาผู้ผลิตและผู้ขายสินค้าสนับสนุนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์   และระบบจัดการรถขนส่งเที่ยวกลับ (Blackhauling Platform) ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่ง ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา และช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการมากขึ้น

 ขณะเดียวกันจะมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้นำระบบซอฟแวร์  ERP  มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  ซึ่งซอฟแวร์ดังกล่าวจะสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการธุรกิจได้  เนื่องจากเป็นระบบที่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลทุกอย่างไว้ที่เดียวกัน    ไม่ว่าจะเป็นด้านตลาด บัญชี และบุคลากร ฯลฯ