บอร์ด PTT อนุมัติแผนลงทุน 5 ปี (54-58) รวม 3.27 แสนลบ.

บอร์ด PTT อนุมัติแผนลงทุน 5 ปี (54-58) รวม 3.27 แสนลบ.

นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.53  มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2554-2558) ของ ปตท. วงเงินรวม 327,038 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 228,789 ล้านบาท และเงินลงทุนในโครงการใหม่ตามโอกาสที่เอื้ออำนวยในอนาคตจำนวน 98,249 ล้านบาท)

โดย คณะกรรมการได้พิจารณาสถานการณ์พลังงาน แนวโน้มเศรษฐกิจและการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. แผนการลงทุน ประมาณการผลการดำเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสดระยะยาวและอัตราส่วนทางการเงิน
          รายละเอียดแผนการลงทุน 5 ปี มีดังนี้
  
                                                                                   หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจ                                 2554         2555         2556         2557         2558         รวม       %
ก๊าซธรรมชาติ                      27,865       36,440      20,986      32,134       10,205     127,630   39%
น้ำมัน                                  3,214        2,756        2,654       1,927           1,869      12,420    4%
ลงทุนในธุรกิจร่วมทุน             57,846       29,066     29,334      29,492         20,543     66,281   51%
สำนักงานใหญ่และอื่นๆ           5,884        7,283        5,365       1,336              839        20,707    6%
รวม                                     94,809     75,545      58,339      64,889      33,456      327,038    100%

ทั้ง นี้การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีโครงการหลักประกอบด้วย โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 บนบก โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เพื่อนำส่งก๊าซฯ ให้กับลูกค้า สำหรับเงินลงทุนในธุรกิจร่วมทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และการลงทุนธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ เป็นต้น