ก.อุตฯ ตั้งบอร์ดเพิ่มความสามารถแข่งขัน

ก.อุตฯ ตั้งบอร์ดเพิ่มความสามารถแข่งขัน

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งบอร์ดเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมเกษตรรับมือมาตรการกีดกันทางการค้า

นาย วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า ได้ตั้งคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหาแนวทางรับมือแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าในประเด็นด้านสุขอนามัยและ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ประกอบกับปีหน้าปริมาณสินค้าเกษตรมีแนวโน้มลดลงอาจส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและใช้โอกาสในการขยายตลาดสินค้า
         
สำหรับ บทบาทของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งใน ประเทศและส่งออก ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรในระดับ เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังมีการใช้เครื่องมือการผลิตขนาดเล็ก และยังไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลัก