สนพ.เปิดตัวโครงการ “รักษ์พลังงานกับทีวีรักษ์โลก”

สนพ.เปิดตัวโครงการ “รักษ์พลังงานกับทีวีรักษ์โลก”

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานทั้งปี 1.8 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 18% ของ GDP ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของประชากรและครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ดังนั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 ดำเนินโครงการ “รักษ์พลังงานกับทีวีรักษ์โลก” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วประเทศเกิดความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเคล็ดลับวิธีง่ายๆ ในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้อย่างทั่วถึง

โดยทางโครงการฯ ได้มีการผลิตคู่มือ “รักษ์พลังงานกับทีวีรักษ์โลก” รวบรวมหลากหลายวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบง่ายๆ ทั้งวิธีประหยัดพลังงานสำหรับเยาวชน การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน รวมถึงการประหยัดพลังงานภายในบ้าน ที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสม ซึ่งแจกให้กับผู้ชมรายการทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 และในกิจกรรมรณรงค์สัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิ สยามสแควร์ ตลาดนัดสวนจตุจักร เป็นต้น