PTTAR ร่วมมือ V-ChEPC วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยะที่ 2

PTTAR ร่วมลงนามความร่วมมือ V-ChEPC วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ระยะที่ 2

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และ การกลั่นจำกัด (มหาชน) (PTTAR) ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด   หรือ Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC)” ระยะที่ 2  มีระยะเวลาดำเนินตั้งแต่ปี 2554-2556  โดยใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อสร้างความต่อเนื่องด้านพัฒนาช่างเทคนิค สายวิศวกรรมเคมี รวมถึงสร้างความพร้อมในการผลิตช่างเทคนิค ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายอดิเทพ พิศาลบุตร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมในพิธี 

นายบวร กล่าวว่า โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  (V-ChEPC) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่างเทคนิคในสาขาวิศวกรรมเคมีให้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพ รวมถึงผลิตช่างเทคนิคที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  อาทิ  มีความรู้พื้นฐานด้านอุตสาหกรรม มีทักษะการคิดและแก้ปัญหา สามารถสื่อสารและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียมในระยะยาว

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) ริเริ่มขึ้นในปี 2550  ภายใต้การบริหารโครงการ โดย ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ และ นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ในฐานะที่ปรึกษา  โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (CSR) ด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน  ประกอบด้วย PTTAR , PTTCH,  SPRC,  UBE,  SCG-CHEM  และ SCG DOW  ใช้งบประมาณในการดำเนินการระยะที่ 1  ในปี 2551-2553 ทั้งสิ้น 30 ล้านบาท เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยปัญญา (Constructionism)   พัฒนาบุคลากร   ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา  และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  เป็นต้น