กกพ. ขู่ค่าไฟปีนี้เข้าสู่ช่วงขาขึ้น

กกพ. ขู่ค่าไฟปีนี้เข้าสู่ช่วงขาขึ้น

นาย ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า แนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่ (พฤษภาคม – สิงหาคม) มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและเงินบาทที่อ่อนค่าลง โดยขณะนี้กำลังพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าเอฟที

นอก จากนี้ ประเทศไทยจะมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) โดยในช่วงกลางปีนี้จะเริ่มมีการทดสอบระบบและคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิง พาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นตาม เนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีจากต่างประเทศซึ่งมี ราคาสูงกว่าก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในประเทศ

โดย ขณะนี้ กกพ. อยู่ระหว่างการจัดรับฟังความคิดเห็นเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าบริการ การเก็บรักษาและการแปรสภาพก๊าซจากของเหลวเป็นก๊าซ โดยจะพิจารณาถึงวิธีการกำหนดผลตอบแทนการลุงทุนที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรม ต่อทุกฝ่าย โดยคาดว่าจะสามารถประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้ประมาณเดือนเมษายนนี้

นาย วิชัย พรกีรติวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. จะเริ่มการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในช่วงประมาณกลางปี 2554 นี้ โดยคาดว่าหลังจากมีการนำเข้าแล้วการดำเนินธุรกิจก๊าซแอลเอ็นจีภายใน 7 ปี จะเป็นธุรกิจที่ไม่มีผลกำไร เนื่องจาก ปตท. ลงทุนสร้างคลังเก็บรักษาและวางระบบรับ-ส่งก๊าซแอลเอ็นจี มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท โดยคลังเก้บรักษาดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณก๊าซแอลเอ็นจีได้ 5 ล้านตัน

ทั้ง นี้ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี 2553 – 2573 (พีดีพี2010) มีการคาดการณ์ความต้องการก๊าซแอลเอ็นจีในช่วง 10 ปีแรกของแผนไว้ที่ 1 ล้านตันต่อปี ดังนั้น ขณะนี้ ปตท. จึงได้มีการศึกษาแนวทางการบริหารและการหารายได้เพิ่มจากพื้นที่คลังเก็บ รักษา โดยได้ศึกษาถึงการจัดตั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการนำเข้า – ส่งออก ก๊าซแอลเอ็นจี (ฮับ) ในภูมิภาคอาเซียน

โดย สาเหตุหนึ่งมาจากความต้องการใช้ก๊าซแอลเอ็นจี สำหรับประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อนและปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) อยู่ในช่วงดังกล่าว ในขณะที่ประเทศและภูมิภาคอื่น มีความต้องการการใช้ก๊าซแอลเอ็นจีอยู่ในช่วงฤดูหนาว จึงอาตมีความเป็นไปได้ที่จะมีการส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นต่อไป

นาย วิชัย กล่าวว่า ขณะนี้ ปตท. ได้เชิญชวนให้ผู้ที่มีศักยภาพในการส่งออกก๊าซแอลเอ็นจีจำนวนหนึ่งเข้าร่วม เสนอราคาขายกาซแอลเอ็นจี โดยคาดว่าในช่วงทดสอบระบบรับ – ส่ง และคลังเก็บรักษา จะมีปริมาฯรับซื้อก๊าซแอลเอ็นจีประมาณ 2 แสนตัน

นาง พัลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า ปริมาณการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีตามแผนพีดีพี 2010 ที่จะมีการนำเข้ามาจำนวน 1 ล้านตันนั้นจะมีปริมาณเท่ากับก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 140 ลูกบากศ์ฟุต หรือเท่ากับ 4% ของความต้องการช็ก๊าซทั้งประเทศ

“เบื้อง ต้น หากคำนวณจากราคาก๊าซแอลเอ็นจีที่ราคา10 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียูและราคาก๊าซเฉลี่ยในประเทศที่ 251 บาทต่อล้านบีทียู คาดว่าจะทำให้ราคาก๊าซรวมเพิ่มขึ้นอีก 4 บาทต่อล้านบีทียู หรือจะมีผลต่อค่าไฟฟ้า ประมาณ 2 สตางค์ต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซเฉลี่ยของไทยในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 260-280 บาทต่อล้านบีทียู” นางพัลภา กล่าว

นาง เพ็ญจันทร์ จริเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. พร้อมที่จะรับผู้ร่วมลงทุนในโครงการก๊าซแอลเอ็นจีดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ ปตท. เป็นผู้ลงทุนเพียงรายเดียวและใช้เงินลงทุน 3 หมื่นล้านบาท โดยก่อนหน้านี้มีผู้ประกาศจะร่วมลงทุนด้วย

แต่ เมื่อเห็นว่าการลงทุนมีมูลค่าสูงและผลตอบแทนในช่วง 7 ปีแรก ขาดทุน จึงถอนตัวออกไป แต่ ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติจึงจำเป็นต้องลงทุนต่อและแสวงหาพลังงานของประเทศ และปริมาณก๊าซในประเทศลดน้อยลง ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ