กฟผ. จับมือ หอการค้าไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน

กฟผ. จับมือ หอการค้าไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน

นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์  ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ หอการค้าไทย ในโครงการ “เครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน”  ว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้พลังงานภาครัฐ เอกชน  และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน  และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน  อีกทั้งมีส่วนสำคัญทำให้เกิดการลดใช้พลังงาน         ลดการใช้เชื้อเพลิงการผลิตกระแสไฟฟ้า        รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน      ซึ่งเป็นผลดีต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ   

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว กฟผ. และ หอการค้าไทย จะส่งเสริมการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน  ครอบคลุมความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดกลไกส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโครงการต่างๆ ของ กฟผ.   โดย กฟผ. จะสนับสนุนบุคลากร ความรู้    ตลอดจนเป็นผู้ประสานการดำเนินโครงการ    รวมถึงร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์  จัดหาผู้เข้าร่วมในโครงการต่างๆ    โดยมีหอการค้าไทย เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการผ่านศูนย์ปรึกษาการประหยัดพลังงาน และเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ   ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา ๑ ปี 

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า  โครงการ “เครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน” มีความสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. เช่น โครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมเบอร์ 5  ที่ กฟผ.ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเปลี่ยนจากการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด  36 วัตต์ มาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 ขนาด 28 วัตต์แทน  ซึ่งหากมีการใช้หลอดผอมเบอร์ 5 ทั่วประเทศจำนวน 160 ล้านหลอด  จะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 7,000 ล้านหน่วย/ปี  ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 2,4000 เมกะวัตต์    และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4 ล้านตันต่อปี