ภาคเหนือ-อีสาน-ตะวันออก ประสบภัยแล้ง 26 จังหวัด

ภาคเหนือ-อีสาน-ตะวันออก ประสบภัยแล้ง 26 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย ระบุมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 26 จังหวัดทั่วประเทศ

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บอกว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง แล้ว จำนวน 26 จังหวัด 208 อำเภอ 1,400 ตำบล 14,000 หมู่บ้าน

แบ่งเป็นภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน พะเยา //ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย อุบลราชธานี ภาคกลาง
4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระบุรี ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี เป็นต้น