พพ.ออกกฎกระทรวงจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม

พพ.ออกกฎกระทรวงจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ได้มีการออกกฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552เพิ่มเติม  เพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดำเนินไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  โดย พพ. ได้พัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตสำนึก วิธีการจัดการการใช้พลังงาน รวมถึงเทคนิควิธีการทางวิศวกรรม ที่ได้มีการบรูณาการอย่างมีระบบ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรแต่ละแห่ง โดยโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จำเป็นต้องเริ่มให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ด้วยการจัดการอย่างเป็นขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน  รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการพลังงาน โดย พพ. เชื่อว่า พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 ผลบังคับใช้ 1 มิ.ย.52) จะสามารถลดการใช้พลังงานลดได้ 900 ktoe/ปี หรือคิดเป็นมูลค่า 22,500 ล้านบาท/ปี

“เมื่อเจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมของตนเองแล้วจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบพลังงานและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมกับรายงานจัดการพลังงานให้กับ พพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งรอบแรกของการปฏิบัติตามกฎกระทรวงจะต้องจัดส่งรายงานให้ พพ.ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554  โดยจัดส่งเฉพาะรายงานการจัดการพลังงาน และทาง พพ.จะเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรง สำหรับประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับนั้นคือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรด้วย ” นายไกรฤทธิ์ กล่าว 

อธิบดี พพ. ชี้แจงต่อว่า ที่ผ่านมา พพ.ได้ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการดำเนินการระบบการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งการจัดงานสัมมนาในช่วงปี พ.ศ.2552-2553 ทั้งหมด 35 ครั้งทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทางโรงงานและอาคารควบคุมกว่า 5,000 คน  รวมถึงการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและแบบรายงานการจัดการพลังงาน ให้ดาวน์โหลดที่ www.dede.go.th  และการจัดตั้งศูนย์ปรึกษาระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้บริการคำปรึกษา แนะนำความรู้ความเข้าใจและข้อมูลด้านเทคนิคพลังงาน ที่ พพ.ด้วย

ด้านนายดามพ์  สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโล บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานพร้อมกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 อย่างเคร่งครัด โดยได้ดำเนินการจัดส่งรายงานพลังงานตามที่กฎหมายกำหนดให้กับ พพ.ในวันนี้ ทั้งนี้ อาคารของเทสโก้ โลตัส นอกจากจะมีการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพแล้วยังได้นำพลังงานทดแทน อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงรถยนต์มาใช้ B5 กับรถขนส่งสินค้า การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และระบบไบโอแก๊ส มาใช้ในธุรกิจอีกด้วย