ก.พลังงาน จับมือ ก.สาธารณสุข ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ ให้โรงพยาบาล 150 แห่งทั่วประเทศ

ก.พลังงาน จับมือ ก.สาธารณสุข ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ ให้แก่โรงพยาบาล 150 แห่งทั่วประเทศ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 30 ล้านบาทต่อปี 

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงสาธารณสุข ว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยแผงรับความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 70 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐอีก 80 แห่ง รวม 150 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นโครงการนำร่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 30 ล้านบาทต่อปี  และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3,600 ตันต่อปี

และในส่วนด้านการอนุรักษ์พลังงาน   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่อาคารควบคุมภาครัฐในทุกกระทรวง  โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีอาคารควบคุมรวมทั้งสิ้น 128 แห่ง เป็นอาคารสำนักงาน 7 แห่ง อาคารโรงพยาบาล 121 แห่ง มีการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์รวม 465,000 หลอดซึ่งเมื่อเปลี่ยนเป็นหลอดผอมเบอร์ 5 แล้ว จะสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ 50 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้  8,757 ตันต่อปี   

โดยสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ  ได้แก่ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จะฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือบุคลากรของอาคารควบคุมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กฎหมายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลือง อาทิ การผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ การผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนหลอดผอมเดิม เป็นหลอดผอมเบอร์ 5 ให้กับอาคารควบคุมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นต้นแบบในการขยายผลต่อไป

ด้าน นายจุรินทร์  ลักษณวิษฎ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการอนุรักษ์พลังงาน  จึงนำแนวคิดการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในโรงพยาบาล  โดยนำร่องในโรงพยาบาล  ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป  จำนวน 5 แห่ง  และในปี 2553 ได้สำรวจข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล จำนวน 113 แห่ง พบว่า มีการปริมาณการใช้ไฟฟ้ากว่า 52 ล้านกิโลวัตต์/ปี  คิดเป็นค่าใช้จ่ายกว่า 219 ล้านบาท/ปี