เรกกูเลเตอร์ เคาะแผนอุ้มค่าไฟ เม.ย.นี้

เรกกูเลเตอร์ เคาะแผนอุ้มค่าไฟ เม.ย.นี้

คณะ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สรุปมาตรการใช้ไฟฟรีได้ภายในเดือนเมษายนนี้ หวังมีผลบังคับใช้กรกฎาคม ระบุ ผู้ใช้ไฟช่วงพีคมากจะต้องจ่ายเพิ่ม

นายดิ เรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บอกว่า เดือนเมษายนนี้จะได้ข้อสรุปว่าจะให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มใด เป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือน หรือ บุคคลที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 90 หน่วยต่อเดือน โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม

สำหรับ แนวทางที่จะนำมาใช้ คือ การยกเว้นสำหรับผู้ที่มีมิเตอร์ขนาด 5 แอมแปร์ 7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นภาระในการแบกรับค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 800 ล้านบาท หรือปีละ 9,600 ล้านบาท เนื่องจากมิเตอร์ขนาดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศ

ส่วนผู้ ที่จะมารับภาระแทนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน มีแนวคิดมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกมาจากครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ามาก ส่วนที่สองมาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำเรื่องของการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลามาร่วมพิจารณาด้วย โดยหากกลุ่มใดใช้ไฟฟ้าในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมาก ก็จะจ่ายเงินอุดหนุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย