กระทรวงอุตสาหกรรม MOU โครงการ Clean & Green Technology

กระทรวงอุตสาหกรรม MOU โครงการ Clean & Green Technology

นายพุฒิพงษ์  ปุณณกันต์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันนี้ (16 มีนาคม 2554) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Clean & Green Technology เพื่อเพิ่มประทสิทธิภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตของสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ นับเป็นการเตรียมความพร้อมของการลงทุนที่จะเข้ามามากขึ้นภายใต้กรอบการค้า เสรี ในปี 2558

สำหรับ วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น หลายฝ่ายให้ความกังวลในเรื่องนี้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเตรียมพร้อม ที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุน ขณะเดียวกันยังมีผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกัน โดยเฉพาะในชิ้นส่วนที่สำคัญๆที่ต้องนำญ่ปุ่น ซึ่งมีผู้ประกอบการแจ้งว่า มีสต๊อกรองรับในการผลิตเพียงแค่ 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ได้ให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเร่งหาแนวทางสรุปภายใน 1 สัปดาห์ โดยคาดว่าอนาคตผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็น SMEsต้อง เร่งขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการนำเข้าชิ้นส่วนจากญี่ปุ่น จากการที่ญี่ปุ่นมีคำสั่งซื้อรถยนต์ที่ต้องส่งไปตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง แคนาดา ออสเตรเลีย และอินเดีย

เป้าหมายของโครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศ  โดยตั้งเป้ายอดการผลิตรถยนต์ปีนี้ 2 ล้านคัน และ 2.5 ล้านคันในปีต่อไป   ปัจจุบันไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 14 ของโลก โดยมีโปรดักส์แชมเปี้ยนเป็นรถยนต์ที่มีความเฉพาะ (Global Niche Product) ใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  รถปิกอัพ 1 ตัน  รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง และรถประหยัดพลังงาน (Eco car)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย มีหลักสำคัญคือ 1.การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน การพิจาณากำหนดโครงการสร้างภาษี 2.การยกระดับพัฒนามาตรฐานการวิจัย การจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีความสามารถด้านการออกแบบและวิศวกรรม 3.การยกระดับบุคลากรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคแรงงานระดับฝีมือและวิชาชีพที่ยังขาดแคลน และมีแผนพัฒนาภาคแรงงานเข้าสู่ระบบอีก 2 แสนคนใน 1-2 ปีนี้

ประเทศ ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของโลก และมีแนวโน้มการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด รวมถึงการปรับตัวเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เข้มงวด มากขึ้น และการรักษาสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กัน  เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เน้นการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและโลกจะมุ่งสู่การพัฒนาการใช้พลังงานของยานยนต์ที่เน้นเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน  ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2 ) ต่ำ และยานยนต์ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบมาตรฐานความปลอดภัยกับผู้ใช้เพิ่มขึ้น  ดังนั้นผู้ผลิตยานยนต์ที่ผลิตสอดคล้องแนวทางดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมากขึ้น

นายศุภชัย  ศิริวัฒนเจริญชัย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ นอก จากการพัฒนาผลิตภาพผู้ประกอบการให้แข่งขันในเวทีโลก ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง กรอ. ยังมุ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย อุตสาหกรรมอาสา พัฒนายั่งยืน สร้างสวรรค์ชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบสำหรับการขยายผลพัฒนาจากโรงงานสู่โรงงาน และจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน สู่ชุมชนต่อไป