กนอ.ออกหลักเกณฑ์ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

กนอ.ออกหลักเกณฑ์ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

นางมณฑา  ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดโครงการสัมมนา I-EA-T Eco สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง “ลดต้นทุน ประหยัดพลังงานตามแนวทาง Eco เพื่อช่วยลดโลกร้อน” (Energy Efficiency for Eco Industry & Global Warming Reduction) ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการทั้งในและนอกนิคมฯได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการพัฒนานิคมฯสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กนอ.ได้เสนอให้ผู้ประกอบการเตรียมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวคิดของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ โดยเน้นเป้าหมายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ใน “5 มิติ 22 ด้าน : เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco-Industrial Estate & Networks)” ได้แก่ 1.กายภาพ 2.เศรษฐกิจ 3.สิ่งแวดล้อม 4.สังคม 5.บริหารจัดการ และ 22 ด้าน ได้แก่ 1.การวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่ 2.การออกแบบอาคารและบริเวณ โดยรอบ 3.เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม 4.เศรษฐกิจของท้องถิ่น 5.เศรษฐกิจของชุมชน 6.การตลาด 7.การขนส่ง 8.การจัดการคุณภาพน้ำ 9.การจัดการคุณภาพอากาศ  10.การจัดการกากของเสีย และวัสดุเหลือใช้ 11.การจัดการพลังงาน 12.การจัดการเสียง 13.กระบวนการผลิต 14.ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency )15.การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 16.การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17.คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน 18.คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ 19.การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม 20.การพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล 21.การพัฒนาบุคลากร 22.ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน  โดยขณะนี้ได้นำบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในด้านต่างๆ อาทิ สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน  ประหยัดพลังงานลดการปล่อย Co2 สู่การลดต้นทุนการผลิต และ ISO 50001 ทางเลือกใหม่ของการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจด้านสถานการณ์พลังงาน และแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ