กฟผ. ร่วมกับ กฟน. และ ส.ผู้ประกอบการรถเครน เสวนา “ไฟฟ้าใส่ใจ ห่วงใยชาวเครน” ปีที่ 2

กฟผ. ร่วมกับ กฟน. และ ส.ผู้ประกอบการรถเครน เสวนา “ไฟฟ้าใส่ใจ ห่วงใยชาวเครน” ปีที่ 2

ในวันที่ 23 เมษายน 2554 เวลา 08.30 น. นายสุธน บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายจีรศักดิ์ วงศ์ถิรวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะเป็นประธานเปิดการเสวนา “ไฟฟ้าใส่ใจ ห่วงใยชาวเครน” ซึ่ง กฟผ. ร่วมกับ กฟน. และสมาคมผู้ประกอบการรถเครน จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ณ ห้องสุวรรณภูมิ B โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

นายสุธน บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ให้ความสำคัญในการดูแลระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อสนองตอบความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ผู้จำหน่ายตรง คือ กฟน. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าตรง ผ่านระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. มีประสิทธิภาพสูงสุด

การเสวนาในครั้งนี้ เพี่อให้ผู้ประกอบการรถเครนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทราบถึงอันตรายจากการรุกล้ำแนวเขตสายส่งไฟฟ้า และภารกิจของ กฟผ., กฟน. ตลอดจนเห็นความสำคัญของความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ

โดยจะมีการบรรยาย เรื่อง “รู้จักไฟแรงสูงสักนิด ชีวิตเป็นสุข” การเสวนา หัวข้อ “ทำงานปลอดภัย ถ้าเข้าใจไฟฟ้าแรงสูง” โดยวิทยากรของ กฟผ. และ กฟน. การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. และ กฟน. โดยมีผู้ประกอบการรถเครนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมเสวนา จำนวน 200 คน

นายจีรศักดิ์ วงศ์ถิรวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ กฟน. กล่าวว่า กฟน. มีภารกิจในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี และ จ.สมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงสูงสุด เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงเพียงพอและปลอดภัย การจัดเสวนา “ไฟฟ้าใส่ใจ ห่วงใยชาวเครน” ร่วมกับ กฟผ.ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการรถเครนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทราบถึงอันตราย และความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า หากผู้ประกอบการรถเครนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง