ซีอีโอ ปตท.รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

ซีอีโอ ปตท.รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (TBCSD) และรับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิก 38 องค์กร ซึ่ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวาระในตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ 27 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกิติมศักดิ์คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน การที่กลุ่มธุรกิจเข้ามาบริหารงานด้านนี้เป็นสิ่งที่ดี และจะต้องขยายการมีส่วนร่วมของนักธุรกิจให้มากขึ้น เชื่อว่ากลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ จะช่วยให้การทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมมีความเข้มแข็งได้มากยิ่งขึ้น

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้กล่าวในการประชุมสัมมนาของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2554 ว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ความไว้วางใจ ทั้งนี้การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจที่กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และตนเองก็ได้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมานาน เช่น โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งปัจจุบันได้เป็นสถาบันลูกโลกสีเขียวแล้ว

“การรับทำงานนี้ เป็นงานที่สำคัญที่ต้องทำให้ดี ขณะนี้เรามี 38 บริษัทสมาชิก และควรจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งพวกเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้านดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่เพื่อสังคมที่ดีในอนาคต”

คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย หรือ Thailand Business Council for sustainable Development (TBCSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 จากการรวมตัวนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกันทำงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ องค์กรในภาคธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ ในปัจจุบันมีสมาชิก ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำและองค์กรต่างๆ รวมทั้งสิ้น 38 องค์กรครอบคลุมธุรกิจของไทย อาทิ กลุ่มพลังงาน, กลุ่มผลิตอาหาร, กลุ่มปูนซีเมนต์, กลุ่มกระดาษ, กลุ่มธนาคารและประกันภัย, กลุ่มผลิตน้ำตาล, กลุ่มยานยนตร์, ธุรกิจขายตรง รวมทั้งสภาสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

การดำเนินงานของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ได้มุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบนแนวคิดว่า “การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบ” โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอย่าง ตั้งแต่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสินค้าเชิงนิเวศน์
การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดของเสียและลดการเบียดเบียนระบบนิเวศน์ ตลอดจนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่และสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน