กฟผ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 54 “ไฟฟ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”

กฟผ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 54 “ไฟฟ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กล่าวภายหลังเป้นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2554 ว่า งานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายนนี้ โดยจะมีการแสดงนิทรรศการการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.

ภายในงานมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมอบธนาคารจุลินทรีย์ ให้กับโรงเรียนวัดลุ่ม และโรงเรียนสงเคราะห์ศึกษาบางกรวย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานกลางกฟผ. จะเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง
และอาจมีการขยายผลไปสู่การพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียงในอนาคต รวมถึงมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรที่เอื้ออาทรต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม คำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและชุมชน การสร้างเครือข่ายให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง กฟผ.กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมอย่างยั่งยืน และเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้โรงไฟฟ้าของ กฟผ. สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ.
ได้ส่งเสริมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชน หลายโครงการ ได้แก่ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร โครงการแว่นแก้ว โครงการสร้างเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเกาะพลังงานสะอาด (Green Island) โครงการ “ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” ภายใต้โครงการลดโลกร้อนถวายพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และสนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมสร้างอาคารสถานพยาบาลและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลวังน้อย โรงพยาบาลบางปะกง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

นายสุทัศน์ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2554 นี้ กฟผ. ได้ริเริ่มโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ตรงกับวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ โดย กฟผ. จะนำกล้าไม้ต้นยางนา จากบ้านพ่อ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา จำนวน 9 ต้น ไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศ ณ เขื่อนที่ได้รับพระราชทานนาม ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์
จ.ชัยภูมิ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี และ โรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวด้วยว่า โครงการฯ นี้มีเป้าหมายดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แผ่นดิน โดยจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการปลูกต้นไม้ จำนวน 984,000 ต้น และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ 36,900 ตัน ซึ่งรวมระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 6 เดือน คือระหว่างตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 12 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ กฟผ.จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ 9 เขื่อนของ กฟผ. ได้ในวันเปิดโครงการฯ ปลูกผ่านระบบออนไลน์ ระบบ CALL CENTER หรือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยตนเองได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยหลังจากนั้น กฟผ. จะบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 2 ปี โดยชนิดของพันธุ์ไม้ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เช่น ยางนา ประดู่ ตะแบก และ ราชพฤกษ์ เป็นต้น