ก.พลังงานหนุนผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ ตั้งเป้าแทนไฟฟ้าปีละ 10 ล้านหน่วย

ก.พลังงานหนุนผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงไก่ ตั้งเป้าแทนไฟฟ้าปีละ 10 ล้านหน่วย

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการนำน้ำเสียและของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์มาแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี 2538 โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดกลาง-ใหญ่รวม 4 ระยะแล้ว โดยปัจจุบันมีฟาร์มเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 530 ฟาร์ม สามารถรองรับของเสียปศุสัตว์คิดเป็นสุกรเทียบเท่า 4.3 ล้านตัว สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงสุดประมาณ 155 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งสามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 556 ล้านบาท และสามารถลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศได้ไม่น้อยกว่า 1.4 ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี

“ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นไปที่ฟาร์มสุกรจนประสบความสำเร็จ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจศักยภาพของฟาร์มเลี้ยงไก่ทั่วประเทศพบว่า มีจำนวนไก่เนื้อและไก่ไข่ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มถึงประมาณ 280 ล้านตัว ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ไม่น้อยกว่า 462 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หากนำก๊าซชีวภาพจำนวนดังกล่าวไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจะสามารถผลิตพลังงานทดแทนในรูปกระแสไฟฟ้าได้ถึง 554 ล้านหน่วยต่อปี ดังนั้น ระหว่างปี 2553 - 2556 กองทุนฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ 118 ล้านบาท ให้ ERDI ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 1 โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับการคัดเลือกและยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้ว 16 ราย ตั้งเป้าผลิตพลังงานทดแทนไฟฟ้าได้สูงสุดปีละ 10 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 34 ล้านบาท” ผอ.สนพ.กล่าว

ด้านนายอร่าม อุประโจง เจ้าของฟาร์มห้วยน้ำริน หมู่บ้านก่อข่อย จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและกลิ่นเหม็นจากมูลไก่ในฟาร์ม จึงได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยการสนับสนุนจาก สนพ. และ ERDI ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพตั้งแต่ปี 2549 โดยระบบดังกล่าว สามารถช่วยลดความเดือดร้อนของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้ก๊าซชีวภาพ นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ โดยปัจจุบันบ่อก๊าซชีวภาพจากฟาร์มไก่ไข่ 25,000 ตัว ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละ 127 ลูกบาศก์เมตร นำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม นำไปใช้เป็นก๊าซหุงต้ม LPG และยังสร้างรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพจากมูลไก่ได้ด้วย

“ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ ส่วนหนึ่งนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ทำให้ประหยัดค่าไฟลงได้ จากเดิมที่เสียค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 10,000 บาท ลดลงเหลือ 4,600 บาท รวมทั้งปีลดค่าไฟฟ้าได้ 64,800 บาท และยังนำไปใช้เป็นก๊าซ LPG ได้อีก โดยทางฟาร์มฯ ได้เดินท่อก๊าซแบ่งให้กับชาวบ้านจำนวน 77 ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย ช่วยให้แต่ละครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซ LPG ได้เดือนละ 300 บาท คิดเป็นเงินที่ทั้งชุมชนลดได้ทั้งปี รวม 277,200 บาท” นายอร่ามกล่าว