กนอ.ปั้นโครงการธนาคารขยะนำร่องแห่งแรก ณ ชุมชนเขาไผ่

กนอ.ปั้นโครงการธนาคารขยะนำร่องแห่งแรก ณ ชุมชนเขาไผ่

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ร่วมกับชุมชนเขาไผ่ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จัดทำ “โครงการธนาคารขยะชุมชน” ขึ้น เนื่องจากชาวบ้านยังไม่มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยนำร่องแห่งแรกที่ชุมชนเขาไผ่ ซึ่งให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนนำขยะรีไซเคิลมาส่งที่ทำการ และทางศูนย์ฯจะมีการบริหารจัดการรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและรายได้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้โครงการธนาคารขยะจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องถูกกำจัดทิ้งลงได้ถึงร้อยละ 5 ของปริมาณขยะทั้งหมด สำหรับการดำเนินโครงการธนาคารขยะจะมีการจัดตั้งศูนย์รวมในการรับซื้อขยะที่สามารถนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่(Recycle) ในชุมชน

“โครงการดังกล่าวยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของชุมชน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาสังคมของตนให้น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน(Global Warming) ที่เกิดจากการเผาทำลายขยะไม่ถูกวิธี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” นายวีรพงศ์กล่าว

กนอ.ได้มีนโยบายในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporation Social Responsibility : CSR) ใน 4 ด้านที่สำคัญ คือ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านสุขภาพ ซึ่งในปี 2554 มีแผนงานและโครงการรวมทั้งสิ้น593กิจกรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการไปแล้ว296กิจกรรม หรือคิดเป็นร้อยละ49.9ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน ในการร่วมมือกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ