“พิชัย” เป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ คนใหม่

พิชัยเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ คนใหม่

นายพิชัย ชุณหวชิร ในฐานะนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ คนใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งโดยประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ตามประกาศ ที่ 4/2554 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้เข้ามารับตำแหน่งอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งจะมีเวลาทำงานจนครบวาระ 3 ปี ระหว่าง 2554 2557

นายพิชัย กล่าวว่า งานแรกที่สำคัญคือการวางรากฐาน ระบบ และกลไกในการทำงานด้านบัญชีของไทยที่จะช่วยพัฒนานักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงนักธุรกิจไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบัญชี ให้ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมแข่งขันในระดับสากล จากการที่ไทยมีข้อตกลงในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลในปี 2015 หรืออีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้า อีกทั้งในการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น บริษัทไทยจะต้องออกไประดมทุน ออกหุ้นกู้ ลงทุนหรือร่วมลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น มาตรฐานทางบัญชีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีจะต้องมีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานในระดับสากลให้ได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน กลต. และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเองก็จำเป็นที่จะต้องยกระดับการเรียนการสอนด้านบัญชีให้สามารถผลิตบุคลากรที่สามารถจบออกมาทำงานแข่งขันในแรงงานระดับสากลได้จริง

นายพิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ได้มีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือThai Financial Reporting Standards (TFRS) มาบังคับใช้สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ในขณะที่กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือNon Public Accountable Entities (NPAEs) ก็จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต ดังนั้น แนวนโยบายหลักที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชุดใหม่จะรีบดำเนินการ ประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ก้าวทันมาตรฐานสากล การร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในการพัฒนานักบัญชีให้ปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ การยกระดับนักบัญชีให้มีทักษะเป็นนักวิชาการข้ามศาสตร์และเป็นนักปฏิบัติในเวลาเดียวกัน
และเสริมสร้างการให้บริการด้วยจิตสาธารณะเข้าใจในวิชาชีพบัญชี

สำหรับทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ นายสันติ วิลาสศักดานนท์ นายประสัณห์ เชื้อพานิช นางปริศนา ประหารข้าศึก นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ นายพรชัย กิตติปัญญางาม นางกรรณิการ์ งามโสภี นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย และคุณวิไล ฉัททันต์รัศมีนั้น ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชุดใหม่นี้จะเริ่มทำงานทันที โดยเข้ามาขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนานักบัญชีให้มีมาตรฐานการทำงานในระดับสากล ต่อยอดจากนายกสภาฯ คนเก่า
เกษรี ณรงค์เดช