บทความตอนที่ 14 "ศูนย์เศรษฐพัฒน์" โรงเรียนคนสร้างพลังงาน

บทความตอนที่ 14 "ศูนย์เศรษฐพัฒน์" โรงเรียนคนสร้างพลังงาน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ในยุคแรกๆ ของการพัฒนาเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว เราต้องพึ่งพาทั้งเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการปฏิบัติงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียมซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศในขณะนั้น ดังนั้น การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและการเร่งสร้างบุคลากรชาวไทยให้มีความสามารถทัดเทียมกับชาวต่างชาติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2523 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (หรือยูเนียนออยล์ในขณะนั้น) ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแหล่งก๊าซเอราวัณซึ่งเป็นแหล่งปิโตรเลียมแห่งแรกในอ่าวไทย จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียมชาวไทย ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม โดยเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในอุตสหกรรมปิโตรเลียม การใช้และการซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงวิชาภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารและการอ่านคู่มือในการทำงานต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์เป็นครูผู้สอนและทำการฝึกอบรม


ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ ต่อมาได้รับการพระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีว่า "เศรษฐพัฒน์" เป็นคำที่ผนวกขึ้นจากคำว่า "เศรษฐกิจ" และ "พัฒนา" จึงได้มีการมีการใช้ชื่อศูนย์เศรษฐพัฒน์ อย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2534 เป็นต้นมา

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ศูนย์เศรษฐพัฒน์ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานด้านปิโตรเลียม ซึ่งจะครอบคลุมวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมว่าด้วยการผลิต การควบคุมการผลิต การซ่อมบำรุง วิชาด้านธรณีวิทยา และเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยการยึดหลักด้านความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติงานจริงบนแท่นปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย ตลอดจนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ศูนย์เศรษฐพัฒน์กว่า 300,000 คน ซึ่งมีทั้งพนักงานไทยของเชฟรอนและผู้รับสัมปทานอื่นๆ และพนักงานเชฟรอนจากประเทศอื่นในภูมิภาคอีกด้วย

ศูนย์เศรษฐพัฒน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันฝึกอบรมปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสหราชอาณาจักร (United Kingdom) คือ OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organization) ได้รับการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำจากกรมเจ้าท่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนฝึกผจญเพลิง และการทำงานในพื้นที่อับอากาศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศูนย์เศรษฐพัฒน์แห่งนี้ ยังเปรียบเสมือนโรงเรียนที่ผลิตนักเรียนคุณภาพป้อนให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศ โดยบริษัทเชฟรอนฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในการรับสัมปทานปิโตรเลียม ได้จัดให้มีการเปิดสอบเพื่อชิงทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียมหลักสูตร 8 เดือน ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรเข้มข้นที่เน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานจริงได้ทันที โดยได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 10 แล้ว โดยทุนฯ ดังกล่าวไม่มีข้อผูกมัด เมื่อสำเร็จหลักสูตรสามารถสมัครเข้าร่วมงานกับบริษัทใดก็ได้ตามความสมัครใจ

มาถึงบรรทัดนี้ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ได้ดำเนินควบคู่มาพร้อมกับการพัฒนาและสร้างบุคลากรคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยศูนย์เศรษฐพัฒน์นี้ แสดงให้ถึงความมุ่งมั่นที่เป็นรูปธรรม ในการพัฒนาศักยภาพคนไทยในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

////////////////////////////////////////////////


สนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

"30ปี เอราวัณ ความภาคภูมิใจกับแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย"