กฟผ. เปิดตัว โครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม” รุ่น 3

กฟผ. เปิดตัว โครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม” รุ่น 3 คิดดี ทำดี เพื่อสังคม

นายธวัช วัจนะพรสิทธิ์ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ก.ค. 54) กฟผ. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม” หรือ EGAT D.I.Y. Camp รุ่นที่ 3 โครงการที่ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ให้มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ในแบบ คิดดี ทำดี เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม หรือความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้มีนักศึกษากว่า 140 คน จาก 38 สถาบันทั่วประเทศร่วมโครงการ และเข้ารับการปฐมนิเทศน์ ณ หอประชุม กฟผ. 1 อาคารฝ่ายสื่อสารองค์การ สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี

ค่ายอาสาพัฒนา ตามโครงการ “กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม” ยังก่อให้เกิดเครือข่ายของการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา กฟผ. และชุมชน ในการทำความดีเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ฝึกประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ภารกิจสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้จะต้องดำเนินการจัดค่ายในพื้นที่ใกล้เคียง หรือในจังหวัดที่มีโรงไฟฟ้า หรือเขตปฏิบัติการของ กฟผ. ค่ายอาสาพัฒนาจำนวน 20 ค่ายที่ได้รับการคัดเลือก กฟผ.จะมอบทุนสนับสนุนให้ค่ายละ 100,000 บาท และหากได้รับการคัดเลือกให้เป็นค่ายดีเด่นจะมอบทุนการศึกษาเพิ่มเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำความดีอีกจำนวน 5 ค่าย ค่ายละ 30,000 บาท ทั้งนี้ค่ายอาสาพัฒนา รุ่นที่ 3 จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2554

โครงการ “กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. กล่าวในที่สุด