กฟผ. มอบหลอดผอมเบอร์ 5 แก่กองทัพภาคที่ ๓ และกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

กฟผ. มอบหลอดผอมเบอร์ 5 แก่กองทัพภาคที่ ๓ และกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทนกระทรวงพลังงาน และ กฟผ. มอบหลอดผอมเบอร์ 5 ให้กับ พลโท วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ ๓ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ และนาวาอากาศเอก ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า สถานการณ์พลังงานของโลกและประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง กฟผ. จึงเร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในคุณค่าของพลังงาน และร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กฟผ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมเบอร์ 5 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการส่งเสริมให้อาคารภาครัฐ ศาสนสถาน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เปลี่ยนมาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 ขนาด ๒๘ วัตต์ จำนวน ๑๘.๕ ล้านหลอด ภายในปี ๒๕๕๖ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ ๑๗๕ เมกะวัตต์ต่อปี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ๘๐๐ ล้านหน่วยต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ ๔ แสนตันต่อปี

สำหรับกองทัพภาคที่ ๓ และกองบิน ๔๖ เป็นอาคารควบคุมภาครัฐนำร่อง ที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์ โดยได้ดำเนินการติดตั้งภายในอาคารสังกัดกองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองพลพัฒนาที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ และกรมรบพิเศษที่ ๔ ค่ายสฤษดิ์เสนา จำนวนรวม ๙,๗๙๕ หลอด และดำเนินการติดตั้งภายในอาคารสังกัดกองบิน ๔๖ จำนวน ๒,๒๒๐ หลอด ส่งผลให้รวม ๒ หน่วยงานทั้งสิ้น ๑๒,๐๑๕ หลอด ซึ่งจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ หน่วยต่อปี ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้ปีละ ๑.๔๗ ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ๒๘๐ ตัน ต่อปี โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5

ด้าน พลโท วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ ๓ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ กล่าวว่า กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ซึ่งในการดำเนินงานเรื่องการประหยัดพลังงานที่ผ่านมา กองทัพฯ ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานของกระทรวงพลังงาน ในการเผยแพร่ความรู้และนำมาปฏิบัติหลายด้าน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์จาก กฟผ. เข้ามาปรับเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม ขนาด ๓๖ วัตต์ เป็นหลอดผอมเบอร์ 5 ประสิทธิภาพสูง ขนาด ๒๘ วัตต์ ส่งผลให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึงประมาณร้อยละ ๓๐ และให้แสงสว่างมากกว่าหลอดเดิมนับเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานให้กับบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง