บางจาก เร่งขยายไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว

บางจาก เร่งขยายไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว

หลายๆ คนอาจทราบกันดีว่าน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำหลายครั้ง อาจมีสารโพลาร์ในปริมาณสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้  และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้อาจเกิดมะเร็ง แต่บางครั้งก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำได้ เพราะเราเห็นกันมาเป็นเวลาช้านาน และพบในทุกระดับของสถานที่ประกอบอาหาร ตั้งแต่ในครัวเรือน ร้านค้าย่อย ภัตตาคารชั้นดี จนถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่

บริษัท บางจากโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน ได้จัดทำโครงการรับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้แล้วตามตลาดต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ตามหน่วยงานราชการ เอกชน  และล่าสุดได้ขยายผลไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขยายเครือข่ายสร้างสังคมสีเขียว (Green Society) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลสุขอนามัย ในโครงการ ชาวจุฬาฯ ปลอดภัย งดใช้น้ำมันทอดซ้ำ

คุณวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนไม่นำน้ำมันพืชใช้แล้วไปทิ้งในที่สาธารณะหรือไม่นำไปทอดซ้ำ ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพ และยังมีส่วนร่วมในการช่วยดูแล สิ่งแวดล้อม  และยังเป็นการเพิ่มแหล่งพลังงานของประเทศ ช่วยลดการนำเข้าน้ามันจากต่างประเทศด้วย โดยบางจากฯ จะนำน้ำมันพืชใช้แล้วไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อมาจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก

ขณะที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  สถาบันการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้บริโภคและนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาช่วยผลักดันให้เกิดผล เพื่อดูแลไม่ให้ผู้ประกอบการในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยนำน้ำมันที่ผ่านการปรุงอาหารแล้วมาใช้ซ้ำ  โดยจะต้องสร้างความตระหนัก และแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสมัครใจให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง แต่หากรายใดไม่ปฏิบัติตามก็จะใช้วิธีการขอความร่วมมือไม่ให้ซื้อสินค้าร้านนั้น โดยอนาคตจะขยายให้ครอบคลุมทุกร้านค้าในมหาวิทยาลัยที่มีร้านค้ากว่า 30 แห่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2550-2555 บางจากฯ ได้รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วที่รับซื้อจากประชาชน 812,400 กิโลกรัม นำไปผลิตเป็น B100 ได้ 784,700 ลิตร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ได้ 550 ตัน และช่วยประหยัดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ 22.6 ล้านบาท

โดยน้ำมันพืชใช้แล้ว 1 กิโลกรัม สามารถนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล ลดการนาเข้าน้ามันจากต่างประเทศได้ 1 ลิตร และลดการปล่อย CO2 ได้ 0.7 กิโลกรัม

ที่ผ่านมาบางจากฯ ได้ร่วมกับหลายองค์กร คือ สำนักสิ่งแวดล้อม, ตลาด 161 แห่งใน กทม., โรงเรียน กทม. 400 กว่าแห่ง, เขตพระโขนง, ชุมชนรอบโรงกลั่น, กองทัพภาคที่ 2, กรมโยธาและผังเมือง, กรมทางหลวงชนบท, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลค่ายสุนารี, กรมธนารักษ์, เซ็นทรัลกรุ๊ป, ห้างเสรีมาร์เก็ต, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ร้านแบล็คแคนยอน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดบองมาร์เช่, ตลาดสีลม, และ CPF รวมทั้งยังรับซื้อจากซาเล้ง และประชาชนทั้งไปด้วย

ทางบางจากฯ ยังบอกด้วยว่า ทางหน่วยงานใดสนใจที่จะขายน้ำมันพืชใช้แล้ว ทางบางจากฯ ยินดีรับซื้อ ขอให้ติดต่อมา