สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พรชัย รุจิประภา
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.พรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
HI-LIGHT
 
การปฏิรูปด้านพลังงานสำคัญอย่างไร?
• สัดส่วนภาคพลังงานคิดเป็นร้อยละ 16 ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท
• สัดส่วนรายได้จากภาคพลังงานคิดเป็นร้อยละ 10-20 ของงบประมาณรายได้ของประเทศ
• สัดส่วนหุ้นภาคพลังงานมีมูลค่าเกือบ 1 ใน 4 ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
 
อะไรคือจุดอ่อนของภาคพลังงาน?
• ความเชื่อของประชาชน
• ช่องว่างของการกำกับดูแล
• การจัดหาพลังงาน
• การจัดการด้านพลังงานทดแทน
 
ภาคพลังงานในมุมมองของ ดร.พรชัย
• ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับปิโตรเคมีเฟส 4?
• ประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า?
• อะไรคือเรื่องเร่งด่วนของภาคพลังงานตอนนี้?