Number 9 CEO “CHANGE for Future of Thailand 4.0
Number 9 CEO “CHANGE for Future of Thailand 4.0
ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ ซีอีโอป้ายแดง ลูกหม้อคน ปตท. คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ามารับตำแหน่งด้วยเลขมงคล CEO คนที่ 9 ของ ปตท. ในยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีเวลา 1 ปี 8 เดือน ที่จะนำพา ปตท. ด้วยการประกาศนโยบาย “CHANGE for Future of Thailand 4.0” ดำเนินงานโดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล ร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สอดรับกับการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand 4.0” มีเป้าหมายคือ ปตท. ต้องเป็น “องค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน”
 
โดยจะสานต่อการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ ปตท.ที่ได้วางไว้จากรุ่นสู่รุ่น แต่จะปรับการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
 
นโยบาย “CHANGE for Future of Thailand 4.0” มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ Continuity สานต่อเพื่อความต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการดำเนินธุรกิจแบบ 3D คือ Do now, Decide now และ Design now
 
Honesty ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล
 
Alignment ขยายความร่วมมือ เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้ความเข้มแข็งจากภายใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. สร้างพลังร่วมกัน
 
New Innovation Solution สร้างสรรค์สิ่งดีและสิ่งใหม่ หาธุรกิจที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จใหม่ (New S-Curve) ของ ปตท. โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนวความคิดใหม่ มาสรรค์สร้างให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
 
Good Governance การกำกับดูแลที่ดี โดยจะปรับปรุงบทบาทในการกำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและคำนึงถึงผลประโยชน์ภาพรวมของกลุ่ม ปตท.
 
Excellence Team Work สร้างคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาพนักงานทุกรุ่นให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 
ไม่เพียงเท่านั้น ปตท.ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3P คือ People การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม Planet การอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และProsperity เป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน