กฟผ. ฉลองความสำเร็จ 25 ปี DSM
 
กฟผ. ฉลองความสำเร็จ 25 ปี DSM ตอกย้ำความมุ่งมั่นประหยัดพลังงานและร่วมลดโลกร้อน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานครบรอบ 25 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Side Management โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ กฟผ.ได้ริเริ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี จนปัจจุบันต้องบอกว่า ไม่มีใคร ไม่รู้จัก ‘ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5’ ที่ปัจจุบันมีการติดฉลากไปแล้วรวม 30 ผลิตภัณฑ์ โดยมียอดการติดฉลากฯ แล้วกว่า 354 ล้านฉลาก
 
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ DSM ที่กฟผ.ดำเนิการมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ถือกำเนิดขึ้นเพื่อบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ.ได้ใช้กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร และอุปนิสัย
 
เริ่มจากอ.แรก คือ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า กฟผ. ได้เริ่มรณรงค์ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งผลิตภัณฑ์แรกที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ DSM คือ หลอดประหยัดไฟ หรือ ที่รู้จักกันในนามของ หลอดผอม หลังจากนั้นก็มีตู้เย็นเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 พัดลมเบอร์ 5 หลอดตะเกียบ เป็นต้น จนปัจจุบันมีเกือบทุกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว
 
อ. ที่สอง คือ อาคารประหยัดไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งอาคารสำนักงาน โรงงาน รวมถึงภาคที่อยู่อาศัย โดย กฟผ. สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำโครงการนำร่องเพื่อให้เห็นผลการประหยัดอย่างเป็นรู้ธรรม โดยได้ริเริ่มโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO, โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย และอาคาร หรือโครงการบ้าน – อาคารเบอร์ 5
 
อ. ที่สาม คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า เป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างทัศนคติให้คนไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ ‘ห้องเรียนสีเขียว’ โดยมีนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากห้องเรียนสีเขียวไปแล้วกว่า 2 ล้านคน มีการยกระดับห้องเรียนสีเขียวไปสู่โรงเรียนสีเขียว 177 โรงเรียน โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมขยายผลการประหยัดพลังงานไปสู่ครัวเรือน 19,185 ครัวเรือน
 
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการ DSM ที่ กฟผ. ดำเนินการอยู่นี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2579 จำนวน 89,672 ล้านหน่วย
 
ขณะที่ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า จากการดำเนินงาน 35 โครงการ และงานรณรงค์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน สามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศไปได้กว่า 4,645 เมกะวัตต์ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดซ์ออกไซด์กว่า 15.7 ล้านตัน
 
และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น กฟผ. ยังได้เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking ซึ่งจัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าเดิม และแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5 ใหม่ ให้สะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้น โดยจะเริ่มการใช้งานฉลากเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ในวันที่ 1มกราคม 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งยังได้เปิดตัวฉลากบ้านเบอร์ 5 และฉลากอาคารเบอร์ 5 พร้อมมอบโล่แก่โครงการบ้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ อาคารในสถานศึกษา และผู้ประกอบการเสื้อผ้าที่ได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 ในปี 2561 ด้วย
 
และหวังว่า DSM จะมีก้าวต่อๆไป เพราะถือเป็นโครการที่ขับเคลื่อนให้ประชาชนรู้และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกโครงการหนึ่ง