ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล กฟผ. ไทรน้อย

สู่เส้นทางอาชีพ “ช่างเชื่อมสากล” ที่ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล กฟผ. ไทรน้อย

ประตูโอกาส สู่เส้นทางอาชีพ “ช่างเชื่อมสากล” ที่ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล สำนักงานไทรน้อย

เป็นที่รู้กันดีในวงการอุตสาหกรรมว่างานเชื่อมในภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องจักรนั้น เป็นอาชีพควบคุมที่ต้องอาศัยความชำนาญ ช่างเชื่อมทุกคนจึงต้องผ่านการทดสอบและได้รับใบรับรองฝีมือตามมาตรฐานงานเชื่อมสากล โดยปัจจุบันมาตรฐานงานเชื่อมที่ทั่วโลกให้การรับรองมีอยู่ 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานของยุโรป International Organization for Standardization หรือ ISO Standards และมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา American Society of Mechanical Engineer หรือ ASME Standards

ด้วยภารกิจในการผลิตไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) งานเชื่อมถือเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากในงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ในปี 2559 จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล” ขึ้นที่สำนักงานไทรน้อย เพื่อฝึกอบรมและทดสอบบุคลากรช่างเชื่อมให้ได้รับใบรับรองฝีมือตามมาตรฐานงานเชื่อมสากล โดยศูนย์พัฒนางานเชื่อมฯ ของ กฟผ. ได้รับการรับรองจากสถาบันการเชื่อมสากล หรือ International Institute of Welding หรือ IIW ให้สามารถออกใบรับรองมาตรฐาน ISO และ ASME ให้กับช่างเชื่อมของ กฟผ. ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทั้งของยุโรปและอเมริกา ซึ่งมีช่างเชื่อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองผลทดสอบฝีมือช่างเชื่อมแล้วมากกว่า 300 คน

นอกจากความสามารถในงานเชื่อมแบบทั่วไปแล้ว ช่างเชื่อมของ กฟผ. ยังสามารถเชื่อมแบบเทคนิคพิเศษ อาทิ เชื่อมมองผ่านกระจกเงา เชื่อมได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายแบบต่อเนื่อง เชื่อม Window และเชื่อมในที่แคบ ทำให้สามารถทำงานเชื่อมได้ทุกสภาพพื้นที่ แม้ในพื้นที่ที่ตัวเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ยาก ทำให้บุคลาการงานเชื่อมของ กฟผ. มีความพร้อมรองรับทั้งงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และให้บริการงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในธุรกิจด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operations and Maintenance หรือ O&M)

จึงเกิดแนวคิดนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร และสถานที่ที่มีอยู่ขยายผลสู่การเปิดศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล ที่สำนักงานไทรน้อย เป็นสถานที่ออกใบรับรองตามมาตรฐานงานเชื่อม ISO และ ASME ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานงานเชื่อมสากล โดยไม่มีการจำกัดอายุผู้เข้ารับการทดสอบ แต่ต้องมีสายตาปกติ คือ ไม่สายตาสั้น ไม่สายตายาว และไม่ตาบอดสี เนื่องจากงานเชื่อมต้องใช้ความแม่นยำในการมองเห็นระยะและความโค้งต่างๆ ให้สามารถเข้ามาทดสอบฝีมือ โดยมีการเก็บค่าบริการตามความเหมาะสมได้ในปี 2562

นับอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาศูนย์พัฒนางานเชื่อมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมสากล สำนักงานไทรน้อย ของ กฟผ. สู่การเป็น One stop service ของบริการออกใบรับรองมาตรฐานงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อเพิ่มจำนวนช่างเชื่อมฝีมือตามมาตรฐานสากลในตลาดแรงงานไทย และสร้างโอกาสในการหารายได้จากภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ยังคงเปิดกว้างรองรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานเชื่อมอีกเป็นจำนวนมาก