GC กับ DNA เรื่องความยั่งยืน

GC กับ DNA เรื่องความยั่งยืน


GC สร้าง DNA ให้คนในองค์กร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในองค์กร เน้นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน มีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการผลิต และเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายกับคนภายนอก