« August 2019»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เมนู

 

กลุ่ม ปตท. เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน

กลุ่ม ปตท. เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน
กลุ่ม ปตท. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน”

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. รวมพลังหัวใจแห่งความจงรักภักดี แต่งกายเสื้อสีเหลือง แปรอักษรเลข ๑๐ เฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะ รวมทั้งผนึกพลังจิตอาสารักษ์โลก สานต่อพระราชปณิธานโครงการจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” ตลอดปี ๒๕๖๒

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ กลุ่ม ปตท. ได้จัด โครงการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” ขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาจิตอาสา และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยครอบคลุมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม (People) โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปลูกกล้าประดู่ป่า ต้นกล้าต้นที่ ๑๐๐ ล้าน ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ ล้านไร่ ของ ปตท. ณ แปลงปลูกป่า ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อปี ๒๕๔๐ จนปัจจุบันนี้ ต้นประดู่ป่าทรงปลูกกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจ และแรงบันดาลใจในการต่อยอดดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธาน สานพลังคนไทยให้รักษาและอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยให้ยั่งยืน และนำมาสู่การพัฒนา ๒ โครงการหลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ ๑) โครงการใต้ร่มพระบารมีต้นที่ ๑๐๐ ล้าน ที่สามารถพลิกฟื้นป่าจากสภาพเขาหัวโล้น กลายเป็นผืนป่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ปตท. อันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวเศและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จมาในครั้งนั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชุมชนตระหนักและหวงแหนธรรมชาติ โดย ปตท. จะดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมใจ จิตอาสา ฟื้นฟูพิทักษ์ป่า ถวายองค์ราชัน” ร่วมกับชุมชน และประชาชนในการฟื้นฟูป่า ซ่อมแซมแนวกันไฟ ทำโป่งพัฒนาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า ปลูกพืชอาหาร เพื่อสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำเส้นทางจักรยานระยะทาง ๗ กิโลเมตรเชื่อมไปสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปลูกป่าประวัติศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระบารมีต้นประดู่ป่าทรงปลูก และเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติจากป่า ๑ ล้านไร่ ๒) โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit) ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น โดยร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน อาทิ การตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย แล้วส่งผลการตรวจวิเคราะห์เข้าระบบประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช การนัดหมายแพทย์และการรับยาจากระบบแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการรวดเร็วขึ้น ลดความแออัดของคนไข้ในโรงพยาบาลชุมชน โดยในปีนี้จะนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบแห่งแรก ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขา ต.สระขวัญ จ.สระแก้ว และแห่งที่สองที่สาขา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

นอกจากนี้ ยังรวมพลังหัวใจแห่งความจงรักภักดีผ่านโครงการและกิจกรรม อาทิ โครงการความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ประชาชน ชุมชน และพนักงานจิตอาสา ดำเนินการปลูกต้นไม้ชั้นรองสวนจตุจักร และฟื้นฟูต้นไม้แนวถนนพหลโยธิน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ลดมลภาวะ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย คณะทำงานสีเขียว Our Khung Bangkachao ชุมชน และพนักงานจิตอาสาในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๔๐๐ ไร่ โครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ต่อยอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของ ปตท. เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนา “เครื่องตะบันน้ำ” อุปกรณ์ส่งน้ำขึ้นที่สูงและระยะทางไกลโดยไม่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำแก่ชุมชน โดยปีนี้ มีแผนดำเนินโครงการใน ๑๐ พื้นที่ โครงการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ ๓๔ ภายใต้หัว “ของขวัญแด่พระราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมถึง กิจรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. อาทิ การจัดโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ซึ่งจะจัดแสดงทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยจัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง อ.สีชัง จ.ชลบุรี โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมมือกับกรมป่าไม้ และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมวิ่งเพื่อโลกเฉลิมพระเกียรติ พร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติโดย ๑๐ ชุมชนรอบโรงกลั่น โครงการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่เขาห้วยมะหาด เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของผืนป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า โดยปลูกพื้นที่ป่าจำนวน ๒๐๐ ไร่ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน ๔๐ ไร่ และจัดทำแนวกั้นไฟ กิจกรรมรวมพลังน้ำใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ การบริจาคโลหิต การเดินวิ่งปั่นจักรยาน และจิตอาสาในการทำความสะอาดชายหาด จ.ระยอง และ การสนับสนุนกรวยยางจราจร น้ำดื่ม หมวก เตาแก๊ส และถังขยะ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี

เนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ กลุ่ม ปตท. ขอน้อมนำแนวทางจิตอาสาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อันจะเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ประเทศชาติต่อไป

Tags :