« April 2019»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เมนู

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ใหม่

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ใหม่หมดทั้งชุดรวม 7 คน โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการ 6 คนประกอบด้วย นายสุธรรม อยู่ในธรรม, นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ, นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน, นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, นายสหัส ประทักษ์นุกูล และนางอรรชกา ศรีบุญเรือง

โดยขั้นตอนต่อจากนี้นายกรัฐมนตรี จะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ คือ วันที่ 14 ก.ย.61 โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน และเมื่อครบ 3ปีให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานออกจากตำแหน่ง 3 คน โดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน หลังจากนั้นจึงให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

สำหรับคณะกรรมการชุดเดิม ประกอบด้วย นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธาน กกพ. และกรรมการอีก 6 คน คือ นายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ, นายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกเรกูเลเตอร์, น.ส.วิไลพร ลิ่วเกษมศานต์, นางปัจฉิมา ธนสันติ นางดวงมณี โกมารทัต และนายไกรสีห์ กรรณสูต ให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากบางคนได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และบางคนได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง ทำให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เหลืออยู่ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในสาขาอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทำให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการที่ต้องการกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การที่พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ได้บัญญัติให้มีการเปลี่ยยนแปลงกรรมการกำกับกิจการพลังงานบางส่วนได้ทุก 3 ปี ซึ่งสมควรให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว แต่หากจะปฏิบัติตามโดยใช้วิธีสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานในขณะนี้ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่กฎหมายกำหนดจะต้องใช้ระยะเวลานาน อันจะส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

Tags :

 http://www.pttplc.com/th/Documents/Sustainability%20Highlight/ใบเชิญชวนและสมัครประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่34.pdf